Земјоделство

Повеќе
Сточарство

Повеќе
Фабрика за добиточна храна
Повеќе
Логистика

Повеќе

Кои сме ние?

Запознајте се со нашиот ефикасен процес на работа.

ЗК Пелагонија АД Битола е водечка компанија во рамките на агробизнисот во Република Македонија. Основна наша дејност е примарно земјоделско производство од: ниски култури(пченица, јачмен, сончоглед, шеќерна репа, пченка зрно, пченка силажа и друго), одгледување на ситен и крупен добиток, сточарско производство, градинарство, рибарство и овоштарство. Во својата производна дејност вклучува производство и доработка на семенски материјал од житни, индустриски и фуражни култури.

Најголем дел од своето производство го пласираме на домашниот пазар. Континуираното подобрување наквалитетот и квантитетот на нашите производи и проширувањето на асортиманот допринесува за одржување и зајакнување на нашата позиција на домашниот пазар и отворање на простор за освојување на странските пазари во регионот.

Правиме особени напори за доследно пратење на светските трендови во земјоделието, постојано инвестираме во зголемување на обработливите површини и сточниот фонд, со што овозможуваме нашата компанија да го има приматот на најголем производител на храна во Република Македонија, со посебен акцент кон континуитетот на успешно задоволување на потребите на нашиете клиенти во Македонија и во странство.

Повеќе...

Новости

Повик за собрание  [...]
Известување за откажување на акционерско собрание  [...]
Повик за собрание  [...]
Повик за собрание  [...]

Јавен повик со променет дневен ред  [...]

Јавен повик со променет дневен ред  [...]


Петок, 13.11.2017
Повик за собрание  [...]


  • Како земјоделец брзо учиш дека “Не можеш да добиеш ништо за што не си работел доволно напорно”
    Evan Thomas,
    -- The edge of farming --