Јавен повик за одржување на годишно собрание на акционери

Јавен повик со променет дневен ред, врз основа на член 390 став 10 од законот за трговските друштва, за годишното собрание на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола кое ке се одржи на ден 07.07.2017 во 12 часот во деловните простории на друштвото.

ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА