Наши производи
ЦЕНОВНИК

Поледелски производи

Пченка Соодветната производна технологија на пченката е водилка која го дава посакуваниот принос и квалитет. Во ЗК Пелагонија се користи реномирана и модерна технологија се со цел да се добие посакуван квалитет и квантитет... Повеќе
Пченица Кај нас се одгледуваат сорти на пченица од кои се остварува високо квалитетно производство, благодарение на соработката со голем број на научни институции... Повеќе
Јачмен Големиот принос кој се остварува од јачменот е резултат на високо квалитетните сорти кои ги користиме. Дел од тоа производство е за наши потреби, а поголем дел е за продажба... Повеќе
Маслена репа Одличните климатски услови како и високото ниво на техничко-технолошко знаење и примена, се причината за големиот принос од маслодајна репа... Повеќе
Сончоглед Со воведување во производството на нови високоприносни хибриди, денес се постигнуваат значително повисоки приноси од над 3000 килограми на хектар зрно... Повеќе
Соја Направени се големи инвестиции за зголемување на површините под соја и се посеани повеќе сорти на семиња, со цел да се направи избор на правилни сорти за агроеколошките услови на Пелагонискиот регион... Повеќе
Вишни Самата надморска висина од над 600 метри е одлично место за развивање на оваа култура, а со комбинирање на врвната технологија се стремиме кон поголема продуктивност и квалитет... Повеќе
Луцерка За да добиеме здрава и избалансирана добиточна храна и овозможиме одржливо сточарство ја користиме луцерката која е една од водечките култури во нашето производство.. Повеќе
Сирак Сиракот иако зафаќа мала површина, ни обезбедува квалитетна кабеста храна, и наоѓа голема примена во производството на концентрати... Повеќе
Домати После неколку години стагнација, доматите се повторно доходовна култура. Вложуваме многу средстава за обработка на оваа култура од модерна механизација и технологија до најсвремени техники и висококвалитетен семенски материјал... Повеќе
Тревни смески Тревните смески се одличен извор за добивање на добиточна храна. Тие ја заштитуваат почвата од ерозија, и со правилна грижа фармата ужива големи бенефиции од оваа култура... Повеќе

Сточарски производи

Млеко Во нашите говедарски фарми, каде се почитуваат стандарди и се посветува особено внимание на хигиената, со помош на правилната и висококвалитетна комбинација на исхрана, добиваме врвно и здраво млеко по европски стандарди.. Повеќе
Телиња Врвното селектирање и европските стандарди на одгледување, заштита и хигиена се предуслов за добивање на квалитетен и здрав приплод... Повеќе
Јагниња На падините на планината Ниџе има прекрасна клима и местоположба за одгледување на високо расни овци, од кои годишно добиваме висока репродукција, и квалитетни јагниња кои се наменети за домашен и странски пазар... Повеќе
Прасиња Внимателно одгледан добиток, со одличен квалитет на месото. Стручен кадар кој се грижи за секоја единка одделно, одгледувањето на добитокот и хигиената се пропишани по најнови стандарди... Повеќе
Риби Со сопствен репродуктивен центар за подмладок ги снабдуваме нашите два рибници со високо квалитетни видови на конзумна риба Повеќе