Врз основа на член член 70 став 3 алинеја 18, а во врска со член 93 од Статутот на ЗК “Пелагонија” АД – Битола – Пречистен текст, член 385 став 1 и 2 и член 387 од Законот за трговските друштва, и Одлуката донесена од Одборот на директори на ЗК “Пелагонија” ад - Битола објавуваме

Јавен повик за акционерско собрание

 

ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА