Логистика

 

Поддршка

Во секој домен од работата во производството

Нашата компанија значајно место и дава и на логистиката која функционира во склоп на комбинатот, а ја сочинуваат стручни служби, возен парк и централна машинска работилница.

Сите овие гранки имаат за цел да ги опслужуваат вработените, земјоделието и сточарството и да им овозможат поволни услови за работа.

Стручните служби се содржани од финасова служба, служба за сметководствени работи, комерцијална служба, имотно-правна служба, општоправен сектор, одделение за план и анализа, служба за безбедност и здравје при работа, служба за обезбедување,IT-сектор.

Возниот парк овозможува безбеден организиран превоз на вработените до сите работни единици.

Централното одржување се грижи за исправноста на механизацијата и опремата со која располагаме, со цел квалитетно и навремено да се извршуваат сите производни процеси.