Врз основа на член член 70 став 3 алинеја 18, а во врска со член 99 од Статутот на ЗК “Пелагонија” АД – Битола – Пречистен текст, член 385 и член 387, од Законот за трговските друштва, ЗК “Пелагонија” ад - Битола објавуваме

Јавен повик за свикување собрание на акционери

 

ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА