Врз основа на член член 70 став 3 алинеја 18, а во врска со член 92 од Статутот на ЗК “Пелагонија” АД – Битола – Пречистен текст, член 384 став 1 и член 387 од Законот за трговските друштва, и Одлуката донесена од Одборот на директори на ЗК “Пелагонија” ад - Битола на ден 05.09.2016 година објавуваме

Јавен повик за годишно акционерско собрание

 

Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола ќе се одржи на ден 05.10.2016 со почеток во 12ч во просториите на Друштвото во Новаци (Новачки пат бр.11)

ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА