За нас

Историјат

ЗК Пелагонија АД Битола произлегува од некогашниот Земјоделско Индустриски Комбинат Пелагонија Битола кој беше формиран во Јули 1963. ЗК Пелагонија АД Битола својот самостоен развој го започна во 1991 година кога на договорна основа согласно одлуката на Централниот работнички совет се издвојуваат преработувачките и услужните дејности во посебни правни субјекти, а примарното земјоделско производство продолжува да работи како единствено претпријатие во општествена сопственост, под името ПОС ЗК Пелагонија - Битола. Како претпријатие во општествена сопственост ЗК Пелагонија работи се до 09.05.1997 година, кога е регистрирано како акционерско друштво. ЗК Пелагонија АД Битола денес е акционерско друштво во областа на земјоделското производство.

Најголем дел од своето производство го пласираме на домашниот пазар. Континуираното подобрување на квалитетот на своите производи и проширувањето на асортиманот допринесува за одржување и зајакнува својата пазарна позиција на домашниот пазар и пробивање на странските пазари во регионот. Постоечките сточарски капацитети се современи и модернизирани во склад со најновите достигања од оваа област. Правиме особени напори за доследно пратење на светските трендови во земјоделието, постојано инвестираме во зголемување на обработливите површини и сточниот фонд, со што овозможуваме нашата компанија да го има приматот на најголем производител на храна во Република Македонија со посебен акцент кон поуспешно задоволување на потребите на нашиете клиенти во Македонија и во странство.

Одбор на директори

Сите важни одлуки во врска со работењето на нашата компанија се донесуваат на седница на одборот на директори кои го сочинуваат пет члена, од кои еден извршен директор, четири неизвршни членови од кои еден независен член.

Томислав Давков- извршен директор.
Цветан Панделевски- претседател - неизвршен член.
Јордан Камчев- неизвршен член
Весна Белешоска-Бунтеска- независен - неизвршен член
Тодор Мирчевски- неизвршен член