Врз основа на член член 70 став 3 алинеја 18, а во врска со член 92 од Статутот на ЗК “Пелагонија” АД – Битола – Пречистен текст, член 384 став 1 и член 387 од Законот за трговските друштва, и Одлуката донесена на ден 27.04.2018 од Одборот на директори на ЗК “Пелагонија” ад - Битола објавуваме

Јавен повик за свикување годишно собрание на акционери

 

ЗК ПЕЛАГОНИЈА АД БИТОЛА