Врз основа на член член 70 став 3 алинеја 18, а во врска со член 92 од Статутот на ЗК “Пелагонија” АД – Битола – Пречистен текст, член 384 став 1 и член 387 од Законот за трговските друштва, и Одлуката број 02-398/5 донесена од Одборот на директори на ЗК “Пелагонија” ад - Битола на ден 07.05.2013 година објавуваме

Јавен повик за акционерско собрание

 

Собранието на акционери на ЗК Пелагонија АД Битола ќе се одржи на ден 10.06.2013 со почеток во 12ч во просториите на производната единица Коле Канински при ЗК Пелагонија АД Битола, с. Породин - Општина Битола (голема сала)

Повеќе...

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКИ

-Записник од Собрание одржано на 27.06.2012

-Избор на бројачи на гласови-предлог одлука

-Избор на претседавач-предлог одлука

1. Годишен извештај за работата на ЗК “Пелагонија” АД – Битола за деловната 2012 година со

-Предлог одлука за усвојување

2. Годишна сметка и финансиските извештаи на ЗК “Пелагонија” АД – Битола за деловната 2012 година,со

-Биланс на состојба -Биланс на успех -Предлог одлука за усвојување

3. Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на ЗК “Пелагонија” ад – Битола за 2012 година,со

-Биланс на состојба -Биланс на успех -Предлог одлука за усвојување

4. Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиски извештаи на ЗК “Пелагонија” АД – Битола за 2012 година од овластениот ревизор, со

-Предлог одлука за усвојување

5. Извештај за извршената ревизија на Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на ЗК “Пелагонија” АД – Битола за 2012 година од овластениот ревизор, со

-Предлог одлука за усвојување

6. Извештај за работата на Одборот на директори на ЗК “Пелагонија” АД – Битола и одлучување за одобрување на работата на истиот за деловната 2012 година, со

-Предлог одлука за усвојување

7.Употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2012 година.

-Предлог одлука за усвојување

8. Донесување одлука за назначување на ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на ЗК “Пелагонија” АД – Битола за 2013 година, со

-Предлог одлука за усвојување

9. Донесување на одлука за измена на Статутот на ЗК “Пелагонија” ад – Битола со

-Предлог одлука за усвојување

10. Донесување на одлука за отповикување - разрешување на членовите на Одборот на директори на ЗК Пелагонија ад - Битола заради измените во Статутот на Друштвото,со

-Предлог одлука за усвојување

11. Донесување на одлука за избор на членови на Одборот на директори на ЗК “Пелагонија” ад – Битола со

Мислење од Одбор на директори

-Предлог одлука од акционери

-CV на кандидатите за избор на членови на Одбор

Материјали за собрание